NINELIE


NINELIE


NINELIE


NINELIECREDIT


Director: Satoshi Tsukamoto, Subaru Moriwaki


Producer: Satoshi Tsukamoto


Camera: Ryuta Miyoshi (REC Co.,Ltd)


Light: Atsuhi Kobayashi


CG: studio bokan inc.


Editor: Sho Eda


Sound Engineer: Naoko Minowa


Special Thanks: Satoshi Tomizu(+α PlusAlpha)


Production: biogon pictures.inc


Client: Sony Music Entertainment (Japan) Inc.


© Sony Music Entertainment (Japan) Inc.